REGULAMIN OGÓLNY OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ PARAOLIMPIJSKICH Sp. z o.o.

ul. Olimpijska 1 43-460 Wisła

(zwanego dalej: Ośrodkiem)

Niniejszy Regulamin ustanawia reguły obowiązujące w Ośrodku, w tym zasady świadczenia usługi hotelowej, zasady korzystania z Ośrodka przez jego Gości, w tym zasady odpowiedzialności, a także stanowi realizację obowiązku informacyjnego Ośrodka jako Administratora danych osobowych. Rozpoczęcie korzystania z usług Ośrodka jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją postanowień Regulaminu. Wszystkie osoby korzystające z usług Ośrodka i przebywające na jego terenie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu.

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego

Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

 1. Należność za pobyt oraz opłata miejscowa pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.

 1. Recepcja Ośrodka jest czynna całą dobę, a skontaktować się z nią wolno także telefonicznie pod numerem (33) 855 24 14.

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 10:00 w dniu następnym. Nie opuszczenie pokoju do godz. 10:00 w dniu wyjazdu uznaje się za przedłużenie pobytu przez Gościa o kolejną dobę hotelową ze wszystkimi tego konsekwencjami finansowymi.

 1. Zamiar przedłużenia pobytu w Ośrodku przez Gościa ponad okres podstawowy wskazany w dniu przybycia lub w rezerwacji winien zostać zgłoszony w recepcji Ośrodka najpóźniej do godz. 9.00 w dniu, w którym upływa pierwotnie ustalony okres pobytu w Ośrodku. Zastrzega się przy tym, iż Ośrodek uczyni zadość zamiarowi Gościa w powyższym zakresie jedynie w miarę posiadanych możliwości, w tym zwłaszcza wolnych pokoi w oczekiwanym przez Gościa zakresie.

 1. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i przedstawić go pracownikowi recepcji Ośrodka celem dokonania formalności związanych z zameldowaniem i pobytem w Ośrodku.

 1. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych.

 1. Zameldowany w Ośrodku Gość nie może udostępnić pokoju innym osobom niezameldowanym w Ośrodku, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należna opłatę.

 1. Osoby nie zameldowane na pobyt w Ośrodku mogą przebywać na jego terenie w godzinach 8:00 – 22:00, po uprzednim poinformowaniu pracownika recepcji Ośrodka.

 1. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.

 1. Wymiana bielizny pościelowej, sprzątanie pokoju oraz wymiana ręczników odbywa się na życzenie Gości.

 1. Zwolnienie i oddanie pokoju przez Gościa w dniu wyjazdu następuje odpowiednio na zasadach takich jak podczas wydawania pokoju do użytkowania, określonych w pkt 11 niniejszego Regulaminu. Gość jest przy tym zobowiązany, by wraz z opuszczeniem pokoju, opróżnił go ze wszystkich należących do siebie rzeczy osobistych. Koszty odesłania omyłkowo lub przez nieuwagę pozostawionych w pokoju rzeczy, w razie zgłoszenia takiej woli Ośrodkowi, będą pokrywane w całości przez Gościa. Zawiadomienie Gościa o znalezionych, a pozostawionych przez niego w Ośrodku rzeczach osobistych, nastąpi przy użyciu przekazanych Ośrodkowi przez niego danych kontaktowych, w tym również telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W razie braku dyspozycji Gościa w powyższym zakresie Ośrodek postąpi z rzeczami znalezionymi, jak o tym mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 1. Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku możliwy jest jedynie w przypadku psów posiadających certyfikat potwierdzający status psa asystującego, po zgłoszeniu tego faktu w recepcji, uiszczeniu opłaty oraz weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora Ośrodka. Goście będący właścicielami lub opiekunami zwierząt zobowiązani są do posiadania ze sobą i okazania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą oraz materialną. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zwierzęta Gości.

 1. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich przedstawiciele ustawowi (opiekunowie prawni) lub inni opiekunowie.

 1. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń i ich wyposażenia oraz szkody spowodowane w pozostałych obiektach i urządzeniach Ośrodka powstałe z winy Gości lub odwiedzających ich osób rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych przez personel Ośrodka kwot, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej lub zniszczonej rzeczy.

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien oraz drzwi, zwłaszcza w momencie opuszczania pokoju. Ośrodek nie ponosi również odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie innych przedmiotów majątkowych Gości, w tym pojazdów należących do Gości oraz przedmiotów w nich pozostawionych.

 1. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek i wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych imprez.

 1. Osoby naruszające postanowienia Regulaminu, w szczególności zakłócające spokój i nieprzestrzegające pkt. 20 i 21 Regulaminu lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z Regulaminem Ośrodka mogą być z niego usunięte w trybie natychmiastowym bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

 1. Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym w szczególności grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Dodatkowo zabrania się użytkowania butli gazowych rozpalania ognisk oraz używania środków pirotechnicznych, tzw. lampionów szczęścia, petard itd. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie reguły (konsekwencje) przyjęte w pkt 19 Regulaminu.

 1. Na terenie całego obiektu (w szczególności w pokojach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Gość pokryje wszelkie koszty wywołane naruszeniem zakazu, o jakim mowa w niniejszym postanowieniu, w tym związanych z ewentualną koniecznością ozonowania pokoju.

 1. Obiekty sportowe znajdujące się na terenie Ośrodka i umieszczone w nim urządzenia są jego integralną częścią. ObowAiązują co do nich postanowienia niniejszego Regulaminu Ogólnego Ośrodka oraz dodatkowo Regulaminy odpowiadające poszczególnym obiektom, dostępne do wglądu w recepcji Ośrodka oraz dodatkowo wywieszone w przeznaczonych ku temu miejscach na terenie Ośrodka. Goście zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania wszystkich Regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka.

 1. Przy wymeldowaniu z pokoju klucz do pokoju, po jego zamknięciu, należy pozostawić w recepcji. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju, Gość jest zobowiązany do zamknięcia w nim okien oraz drzwi i upewnienia się w tym zakresie, zgaszenia światła, wyłączenia wszelkich urządzeń elektronicznych oraz zamknięcia kranów instalacji wodociągowej.

 1. Informacja dotycząca danych osobowych:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle, przy ul. Olimpijskiej 1, 43, 460 Wisła, NIP: 5482670189, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568997,
   e-mail: biuro@osstart.com, tel. (33) 855 24 14 (zwany dalej: Administratorem).

  1. Wszelkie dane osobowe przetwarzane będą w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).

  1. Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem do nich.

  1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@osstart.com.pl.

  1. Ośrodek przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

   1. wykonania zawartej z Administratorem umowy i świadczonych w jej ramach usług, jak również podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych przez Administratora usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

   1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym zwłaszcza w celu realizacji obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

   1. ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób fizycznych, w szczególności w zakresie zapewnienia im bezpieczeństwa, porządku oraz komfortu, w tym postępowania z rzeczami zagubionymi i znalezionymi na terenie Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

   1. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora przejawiających się w zawieraniu umów przyszłych w tym w ślad za założonymi, za Państwa zgodą ofertami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w prowadzeniu marketingu bezpośredniego usług oraz w celu dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

   1. W innych, niż wymienione, przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

  1. Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub za pośrednictwem innych osób (np. innych podmiotów pośredniczących, którym uprzednio udostępnili Państwo swoje dane w celu skorzystania z usług Administratora, takich jak np. organizator wypoczynku). Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, rodzaj i numer dowodu tożsamości, dane niezbędne do wystawienia rachunku, w tym na żądanie faktury VAT, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, numer rejestracyjny pojazdów pozostawionych przez Państwa na terenie Administratora.

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być uprawnieni pracownicy i zleceniobiorcy Administratora, podwykonawcy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w tym: księgowe i z zakresu doradztwa podatkowego, informatyczne, prawne, reklamowe i marketingowe, audytorskie, transportowe, kurierskie, z którymi to podmiotami Administrator zawiera w powyższym zakresie odpowiednio umowy o przetwarzaniu danych osobowych; odbiorcami Państwa danych mogą być również właściwe organy w zakresie ich uprawnień ustawowych i władczych.

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do realizacji umowy jaką zawieracie Państwo z Administratorem, a także przez okres, w którym mogą być dochodzone roszczenia związane ze stosunkiem prawnym, jaki łączyć będzie Państwa z Administratorem, a nadto przez wynikający z przepisów prawa okres realizacji przez Administratora obowiązków podatkowych. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych Administrator będzie przechowywał przez okres ich przydatności do tych celów, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

  1. Informuje się, iż mają Państwo:

   1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

   1. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [tzw. organ nadzorczy], gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO.

  1. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania przez Państwa tych danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia na Państwa rzecz usług przez Administratora.