REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO

przy Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Parking położony w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 jest zarządzany przez Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle przy ulicy Olimpijskiej 1, 43-460.
 2. Parking jest płatny, niestrzeżony, czynny całodobowo, częściowo monitorowany.
 3. Do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego dochodzi poprzez wjazd na Parking, natomiast kończy się wraz z uiszczeniem opłaty parkingowej i wyjazdem z Parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy lub ważna karta abonamentowa.
 4. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na parking wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu”
  i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Do korzystania z miejsca parkingowego uprawnia karta abonamentowa lub bilet parkingowy. Osoba korzystająca z miejsca parkingowego zwana jest dalej w Regulaminie „Korzystającym”.
 6. Korzystanie z miejsca parkingowego może odbywać się w 2 systemach:
 • godzinowym poprzez wjazd na Parking za pobraniem biletu parkingowego, albo
 • abonamentowym poprzez zawarcie odrębnej umowy z Ośrodkiem Przygotowań Paraolimpijskich
  z o.o. na korzystanie z miejsca parkingowego w tym systemie.

 

 1. CZAS PARKOWANIA I OPŁATY

 

 1. Opłata za korzystanie z miejsca parkingowego w systemie godzinowym naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę proporcjonalnie do czasu parkowania zgodnie z wywieszonym Cennikiem za każde zajęte miejsce parkingowe („Opłata za parkowanie”).
 2. Za każdorazowe wydanie karty abonamentowej: nowej lub kolejnej w miejsce uszkodzonej lub zgubionej obowiązuje opłata zgodna z Cennikiem.
 3. Opłata za parkowanie w systemie godzinowym następuje przed wyjazdem z Parkingu w kasie automatycznej umieszczonej przy szlabanie wyjazdowym od strony rzeki lub recepcji Ośrodka.
 4. Po opłaceniu biletu w kasie automatycznej Korzystający zobowiązany jest do opuszczenia Parkingu w ciągu 15 min. Przekroczenie ustalonego czasu na wyjazd skutkuje naliczeniem dodatkowej Opłaty zgodnie
  z Cennikiem.
 5. Pojazd może opuścić Parking tylko po dokonaniu Opłaty za parkowanie.
 6. Za zgubiony bilet parkingowy obowiązuje Opłata dodatkowa w wysokości określonej w wywieszonym Cenniku.
 7. Cennik i Regulamin dostępne są do wglądu w recepcji Ośrodka, dodatkowo Cennik i Regulamin są wywieszone przed wjazdem na Parking. Regulamin i Cennik dostępne są również na stronie internetowej www.startwisla-opp.pl.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu odpowiedzialność stron określają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Zarówno właściciel Parkingu, jak i Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za szkody Korzystającego powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub zniszczenia, uszkodzenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe.
 3. Korzystający zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń. Prosimy o nie zostawianie zawartości pojazdu na widoku.
 4. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu pojazdu nie dochodzi do zawarcia umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, zobowiązującej właściciela Parkingu lub Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. do sprawowania pieczy nad pojazdem Korzystającego.
 5. Osoba posiadająca kartę abonamentową lub bilet na parking jest uznawana przez Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. jako upoważniona do wjazdu na Parking, kierowania pojazdem na terenie Parkingu, oraz wyjazdu z Parkingu. W razie wątpliwości Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. może zażądać okazania dokumentu tożsamości oraz dokumentów pojazdu.
 6. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu, w tym za szkody wyrządzone innym Korzystającym lub osobom trzecim.
 7. W wypadku spowodowania lub poniesienia na Parkingu szkody przez Korzystającego zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania pracownika Ośrodka w recepcji o tym zdarzeniu i złożenia stosownego „oświadczenia” w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.
 8. O zagubieniu karty abonamentowej Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracownika Ośrodka na piśmie. Nowa karta zostanie wydana po wpłaceniu przez Korzystającego Opłaty dodatkowej,
  o której mowa w punkcie II ust. 6 Regulaminu.

 

 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

 1. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 tj. z późn. zm.).
 2. Na terenie obiektu Parkingu obowiązuje prędkość maksymalna do 20 km/h.
 3. Na terenie Parkingu zabronione jest:
  a) palenie i używanie otwartego ognia oraz picie alkoholu lub zażywanie środków odurzających;
  b) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
  c) tankowanie pojazdów;
  d) pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;
  e) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami: chłodzenia, paliwowym czy wydechowym;
  f) przebywanie osób nieupoważnionych;
  g) pozostawianie w pojeździe dzieci bez opieki;
  h) pozostawianie w pojeździe zwierząt bez opieki;
  i) prowadzenie działalności gospodarczej, reklamowej lub agitowanie bez zgody Ośrodka                    Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.;
  j) poruszanie się na rowerach, rolkach lub deskorolkach, urządzeniach o napędzie elektrycznym;
  k) poruszanie się pojazdami z przyczepami, pojazdów członowych oraz pojazdów specjalnych bez    zgody Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.;
  l) wykonywanie innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłoby naruszyć bądź zagrozić                                  bezpieczeństwu;
 4. Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynu chłodniczego, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie Parkingu.

 

 1. PARKING – WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

 1. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych w wyznaczonej strefie
  w systemie 1 samochód – 1 miejsce. Jeżeli Korzystający nie zastosuje się do powyższych warunków Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. jest uprawniona do naliczania dodatkowej opłaty w wysokości odpowiadającej ilości faktycznie zajmowanych miejsc parkingowych przez pojazd (np. podwójnej w przypadku zajęcia 2 miejsc parkingowych).
 2. Miejsca oznaczone znakiem „STREFA PARKINGU HOTELOWEGO”, są przeznaczone jedynie dla pojazdów do tego uprawnionych będącymi gośćmi hotelowymi Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
 3. Klienci korzystający z pozostałych usług płatnych świadczonych przez Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o., w tym w szczególności z: basenu, siłowni, stadionu lekkoatletycznego, są uprawnieni do parkowania poza „STREFĄ PARKINGU HOTELOWEGO”.
 4. Niedozwolone jest parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, w tym w szczególności drodze stanowiącej służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przejścia pasem gruntu o szerokości 5 metrów wzdłuż zachodniej granicy parkingu od rzeki, przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych odpowiednimi znakami.
 5. Korzystający zobowiązany jest do respektowania zasad bezpieczeństwa, do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz warunków użytkowania Parkingu, a także do stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
 6. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu podlega Opłacie dodatkowej w wysokości określonej w wywieszonym Cenniku. Pojazdy stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa osób mogą zostać odholowane na koszt i ryzyko Korzystającego.
 7. W przypadku nie zastosowania się do wymogów pkt. 4 powyżej, właściciel danego pojazdu zostanie obciążony wszelkimi i pełnymi kosztami związanymi z powstaniem ewentualnej szkody w stosunku do Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
 8. Funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej są upoważnieni do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Korzystającego w przypadku, gdy pozostawienie pojazdu stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób. Interwencja Policji lub Straży Miejskiej na wniosek pracowników Ośrodka wiązać się będzie dodatkowo z możliwością ukarania za złe parkowanie, utrudnienie wjazdu lub wyjazdu z parkingu lub inne łamanie przepisów obowiązujących na drogach publicznych.

 

 1. FAKTURY

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o., wystawia faktury VAT za korzystanie z miejsc parkingowych na żądanie Korzystającego zgłoszone uprzednio w recepcji Ośrodka w godzinach od 7.00 do 19.00 każdego dnia, w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia usługi. Faktura VAT może zostać przesłana na adres podany przez Korzystającego.

 

VIII. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy zgłaszać drogą pisemną na adres mailowy: biuro@osstart.com.pl.

 

 

Zarząd Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.