REGULAMIN KORZYSTANIA

z Basenu Pływackiego w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Basen pływacki, zwany też dalej „basenem„, jest własnością PZSN „START” znajdującą się w trwałym zarządzie Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle, ul. Olimpijska 1, zwanych dalej łącznie „Ośrodkiem„. Basen składa się z niecki basenowej o głębokość od 1,3 m do 1,8
 2. Basen jest obiektem ogólnodostępnym, czynnym w dni powszednie od godziny 10.00 do godziny 19.00, a w soboty od godziny 10.00 do godziny 19.00, z wyjątkiem rezerwacji na wyłączność oraz niezależnych albo organizacyjnych lub technicznych przerw w jego funkcjonowaniu. Ostatnie wejście na basen możliwe jest nie później niż o godzinie 18.00.
 3. Zakup biletu wstępu na teren basenu lub zawarcie umowy o korzystanie z pomieszczeń Ośrodka, a także wstęp na teren basenu traktowany jest jako zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu oraz przyjęcie praw i obowiązków w nim opisanych. Odpłatność za korzystanie z basenu zgodna jest z obowiązującym Cennikiem.
 4. Regulamin korzystania z basenu znajduje się przy wejściu do basenu oraz na stronie internetowej Ośrodka: startwisla-opp.pl.
 5. Wszystkie osoby korzystające z basenu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień. Opiekun grupy zobowiązany jest dodatkowo każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z basenu poinstruować jej członków (podopiecznych) o zasadach korzystania z basenu zawartych w niniejszym Regulaminie.
 6. Korzystanie z basenu jest dozwolone wyłącznie w obecności ratownika dyżurnego.
 7. Ratownik dyżurny nosi strój sportowy z napisem: „RATOWNIK„.
 8. Obecność ratownika lub instruktora należy ustalić przed rozpoczęciem korzystania z basenu.

 

 1. Korzystanie z basenu przez osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane

 

 1. Z basenu korzystać mogą osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 2. Z basenu nie mogą korzystać osoby nieumiejące pływać, za wyjątkiem osób uczestniczących w szkoleniowych zajęciach pływackich odbywanych pod opieką wykwalifikowanych osób sprawujących ustawiczny nadzór nad takimi osobami kąpiącymi się, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Osoby które potrafią pływać, lecz nie ukończyły 14 roku życia, mogą korzystać z basenu wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna sprawującego ustawiczny nadzór nad podopiecznym.
 4. Osoby niepełnosprawne, które ukończyły 14 rok życia i które potrafią pływać, mogą korzystać z basenu bez opiekuna wyłącznie wtedy gdy ich stan zdrowia oraz stan sprawności fizycznej pozwala na podjęcie w powyższym zakresie samodzielnej oceny oraz samodzielne korzystanie z basenu, w przeciwnym wypadku obecność opiekuna takiej osoby niepełnosprawnej sprawującego ustawiczny nad nią nadzór jest obowiązkowy.
 5. Zajęcia specjalistyczne mogą odbywać się tylko w obecności instruktora/instruktorów odpowiedniej specjalności i ratownika, a w przypadku grup szkolnych – dodatkowo opiekuna/opiekunów grupy szkolnej. Zajęcia grupowe mogą odbywać się tylko w obecności instruktora/instruktorów i ratownika, a w przypadku grup szkolnych – dodatkowo opiekuna/opiekunów grupy szkolnej
 6. Osoby prowadzące zajęcia grupowe lub indywidualne powinny posiadać stosowne uprawnienia, umiejętności i sprzęt, a nadto obowiązane są do noszenia stroju sportowego, umożliwiającego natychmiastowe wejście do wody. Sprzęt, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, na czas nie korzystania z niego, może być umieszczany wyłącznie w miejscu wskazanym przez ratownika dyżurnego.
 7. Opiekun grupy, jak i opiekun osoby poniżej 14 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej po wejściu na teren basenu, a przed wejściem do wody zobowiązany jest natychmiast skontaktować się z dyżurnym ratownikiem obecnym na basenie, uzgodnić zasady korzystania z basenu, zgłosić rozpoczęcie zajęć, podać ilość osób pod opieką, przekazać informacje na temat umiejętności pływackich podopiecznych, a także udzielić wszelkich dalszych istotnych informacji na polecenie ratownika dyżurnego.
 8. Opiekun grupy ma obowiązek przeliczyć wszystkich jej członków przy wejściu i po zarządzeniu zbiórki przed wyjściem z basenu oraz przebywania z grupą od momentu wejścia na basen do momentu jego opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć.
 9. Opiekun grupy ma obowiązek zgłoszenia ratownikowi dyżurnemu każdego przypadku opuszczenia basenu przez członka grupy.
 10. Opiekun grupy liczącej 15 lub więcej osób obowiązany jest posiadać i okazać pracownikom basenu listę jej uczestników, pod rygorem odmowy możliwości skorzystania z basenu bez jakichkolwiek ujemnych z tego tytułu skutków dla Ośrodka. Grupa pływająca lub uczestnicząca w zajęciach specjalistycznych nie może liczyć więcej niż 10 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 11. Opiekun grupy odpowiedzialny jest za utrzymanie dyscypliny wszystkich jej członków w trakcie korzystania z basenu. W czasie korzystania z basenu opiekun grupy powinien znajdować się w widocznym dla jej członków miejscu, z którego będzie mógł obserwować wszystkich kąpiących się podopiecznych, nie utrudniając przy tym pracy ratownika dyżurnego.
 12. Za skutki wszelkich negatywnych zachowań uczestników grupy odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 13. Za bezpieczeństwo osób przebywających w basenie podczas kąpieli ogólnodostępnej i zajęć zorganizowanych odpowiedzialność ponoszą solidarnie dyżurny ratownik i prowadzący zajęcia instruktor (trener, nauczyciel pływania), opiekun grupy, opiekun prawny, inny opiekun, w tym w szczególności w przypadku korzystania z basenu przez osoby małoletnie, czy niepełnosprawne w stopniu sprowadzającym konieczność pomocy osób trzecich.
 14. Ratownik może kontrolować prawidłowość prowadzenia zajęć, a w razie dostrzeżenia rażących uchybień, w tym w szczególności prowadzenia zajęć w sposób zagrażający bezpieczeństwu uczestników zajęć lub innych osób, zakazać dalszego korzystania z basenu, bez jakichkolwiek ujemnych z tego tytułu skutków dla Ośrodka, w tym bez prawa do zwrotu poniesionych wydatków.

 

III. Postanowienia porządkowe

 

 1. Na basenie może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób kąpiących się.
 2. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do przebierania się w szatniach (odpowiednio damskiej i męskiej).
 3. Na terenie basenu obowiązuje wszystkich (w tym opiekunów, instruktorów, trenerów, itp.) wyłącznie sportowy strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe przylegające do ciała, nie dłuższe niż do połowy uda i nie posiadające elementów utrudniających swobodę poruszania się oraz w każdym przypadku używanie kąpielowego obuwia antypoślizgowego. Przed wejściem do wody nakazuje się bezwzględne zdjęcie wszelkiej biżuterii.
 4. Każdy korzystający z basenu zobowiązany jest przed wejściem do wody do umycia całego ciała pod natryskiem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik. Powyższe ma zastosowanie także w razie korzystania z toalet w trakcie korzystania z basenu.
 5. Na torach basenowych obowiązuje ruch prawostronny.
 6. Na każdy sygnał dźwiękowy lub polecenie ratownika dyżurnego wszystkie osoby korzystające z basenu są zobowiązane do natychmiastowego wyjścia z wody, z zachowaniem zasad porządku i bezpieczeństwa.
 7. Osoby przebywające na terenie basenu zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych osób, naruszające porządek, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, czy też poleceń ratownika, będą odpowiednio dyscyplinowane, a w razie wystąpienia takiej konieczności usuwane z terenu basenu, bez jakichkolwiek ujemnych z tego tytułu konsekwencji dla Ośrodka, w tym bez prawa do zwrotu poniesionych wydatków.
 8. Na terenie basenu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 

 1. Korzystać z basenu mogą tylko osoby, których stan zdrowia, sprawności i ogólnego samopoczucia na to pozwala.
 2. Osoby o pogorszonym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu w zakresie adekwatnym do swojej aktualnej kondycji zdrowotnej, wskazań lekarza, zachowując szczególną ostrożność,
 3. Informuje się użytkowników, że korzystanie z basenu może spowodować pogorszenie się ich stanu zdrowia, a nawet stanowić zagrożenie dla ich życia (np. poprzez poślizgnięcie, zachłyśnięcie, podtopienie, utonięcie). W szczególności odnosi się to do osób cierpiących na schorzenia kardiologiczne, zaburzenia równowagi, choroby uszu, zaburzenia oddychania oraz po przebytych dłuższych chorobach, a także osób nie potrafiących pływać. Zaleca się zatem, aby osoby, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie utonięcia lub pogorszenia stanu zdrowia oraz cierpiące na schorzenia, które mogą nasilić się w czasie korzystania z basenu korzystały z niego tylko i wyłącznie po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez lekarza. W przypadku osób nieumiejących pływać obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z basenu.
 4. Osoby, o których mowa w pkt 31-33 powyżej, korzystają z basenu na własną odpowiedzialność.
 5. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie stanu zdrowia należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi, pod rygorem utraty roszczeń.
 6. Uczestnik kąpieli zobowiązany jest do zgłaszania dyżurującemu ratownikowi zaobserwowanych nieprawidłowości i występujących zagrożeń.
 7. Podczas kąpieli ogólnodostępnej zabrania się korzystania z płetw, aparatów do nurkowania lub innego sprzętu specjalistycznego. Korzystanie z ww. sprzętu jest możliwe po uzgodnieniu rezerwacji toru lub basenu oraz okazaniu się uprawnieniami do korzystania z danego sprzętu i ważności jego legalizacji. Sprzęt, o jakim mowa w zdaniu poprzednim na czas jego nie używania, może być umieszczany wyłącznie w miejscu wskazanym przez ratownika dyżurnego.
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione na jego terenie.
 9. Osoba, która zniszczy lub zgubi kluczyk do szafki ubraniowej, pokrywa koszty wymiany zamka w szafce w wysokości 20 (słownie: dwudziestu) złotych.
 10. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujący się na wyposażeniu basenu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Powyższe dotyczy także osób zobowiązanych do nadzoru nad podopiecznymi.
 11. Prawo do prowadzenia działalności: szkoleniowej (szkolenia sportowe, nauki pływania, kursy ratowników, płetwonurków), rehabilitacyjnej, w zakresie odnowy biologicznej, rekreacyjnej, w zakresie korekty wad postawy, handlowej i reklamowej przysługuje wyłącznie osobom, które zawrą stosowną umowę z Ośrodkiem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prowadzenie wymienionej działalności pomimo nie zawarcia odrębnej umowy pisemnej z Ośrodkiem uprawnia Ośrodek do żądania kary umownej w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych za każdorazowe naruszenie zakazu.
 12. Ośrodek i jego personel nie odpowiadają za zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu przez osoby korzystające z basenu.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go zgodnie z pkt 4 powyżej i obowiązuje przez czas nieokreślony.

 

Numery telefonów alarmowych:

’ NUMER ALARMOWY – 112

’ POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

’ STRAŻ POŻARNA – 998

’ POLICJA – 997

 

POBIERZ REGULAMIN W PLIKU PDF

POBIERZ OŚWIADCZENIE – ZGODA RODZICÓW