REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich

 1. Siłownia czynna jest codziennie: poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 21:00 , sobota – niedziela i święta w godz. 7:00 -21:00 .
 2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia siłowni za zgodą władz Obiektu.
 3. Wstęp i korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem.
 4. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu.
 5. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 6. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
 7. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
 8. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.
 9. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię lub dalszego przebywania na siłowni:
 • osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia,
 • osobom które nie stosują się do poleceń obsługi siłowni,
 • osobom które stwarzają zagrożenie dla osób i mienia,
 • osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub pozostawanie pod wpływem substancji odurzających i im podobnych,
 • osobom łamiącym postanowienia niniejszego Regulaminu oraz co do których obsługa poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy Regulamin lub przepisy obowiązującego prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
 1. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 15 rok życia, przy czym osoby które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z siłowni jedynie za wiedzą i pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna (na prośbę obsługi Klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren siłowni przez osoby z niej korzystające, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez te osoby na terenie Obiektu.
 3. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po uprzednim zapoznaniu się z instrukcją danego urządzenia.
 4. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
 5. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
 6. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 7. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi i mienia..
 8. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze siłowni.
 9. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 10. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 11. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 12. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora.
 13. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.
 14. Podmioty odpowiedzialne za nadzór nad osobami wchodzącymi w skład szkolnych grup zorganizowanych są odpowiedzialne także za zagwarantowanie braku jakichkolwiek przeciwskazań, w tym prawnych, jak i zdrowotnych, do korzystania z siłowni przez te osoby.
 15. Osoby korzystające z siłowni będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
 16. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub inny podmiot zobowiązany do nadzoru lub rodzice/opiekunowie prawni.
 17. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 18. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą władz Obiektu.
 19. Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.
 20. Bez zgody władz obiektu zabrania się prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności zarobkowej, w szczególności działalności handlowej i usługowej, rozprowadzania ulotek, oraz sprzedaży towarów.
 21. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Ponadto na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, środków dopingujących, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
 22. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania porządku w siłowni szatni oraz pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia siłowni.
 23. Klauzula Informacja dotycząca danych osobowych Klientów Obiektu znajduje się na stronie internetowej: www.startwisla-opp.pl.

 

 

POBIERZ REGULAMIN W PLIKU PDF

POBIERZ OŚWIADCZENIE - ZGODA RODZICÓW